หลักสูตร Design Thinking Workshop

หลักสูตร Design Thinking Workshop

แนวคิด

         Design Thinking หรือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะ Design Thinking คือกระบวนการที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human centered) และให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric) เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างสินค้าและบริหารเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้น

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ได้หลักการ Design Thinkingและได้ลงมือทำ Design Thinking Workshop
  2. ได้เรียนรู้เทคนิคในการหาความต้องการและปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง
  3. ได้สร้างทักษะจากการลงมือปฏิบัติใน Workshop
  4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) สร้างนวัตกรรมในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Digital Transformation)
Visitors: 68,112