หลักสูตร Service Design for Business Problem Solving

หลักสูตร Service Design for Business Problem Solving

แนวคิด

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแนวทางในการมีส่วนร่วม เรียนรู้และเข้าใจในการออกแบบการบริการ (Service Design) ที่จะพัฒนากระบวนการให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างการบริการที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. สร้างมาตรฐานในกระบวนการทำงาน รวมทั้งการประสานงานในการทำงาน
     2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจากการที่พนักงานปฏิบัติงานบริการตามมาตรฐาน
     3. ช่วยแก้ไขปัญหาพนักงานขาดความเข้าใจในการทำงานบริการ
     4. ต้องการเพิ่ม Service Mind ให้พนักงาน

Visitors: 76,059