Innovatist Training & Consultants

 

บริษัท อินโนเวติสท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมในด้านต่างๆ อาทิ

  • การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
  • การพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดเชิงนวัตกรรม 
  • นวัตกรรมและการออกแบบการบริการ 
  • การเพิ่มผลผลิต
  • การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  • การพัฒนาบุคลากรในด้านกระบวนการคิด 
  • การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม 
  • บริการออกแบบประเมินเพื่อวัดผลการพัฒนาบุคลากร
  • การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจหรือกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กร
  • บริการตรวจประเมินสุขภาพองค์กร (Organization Health Check)
  • บริการออกแบบสอบถาม (Survey) ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งหมด
  • บริการจัดงานเพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม Focus Group ต่างๆ

  • บริการทำงานวิจัยด้านพฤติกรรม (Behavior Research) ต่างๆ เช่น Customer/Consumer Research, Customer/Consumer Insight, Market Research

           นอกจากนี้ เรายังมีบริการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก หรือ Small training group ในราคาพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน และสำหรับความต้องการที่มีผู้เรียนจำนวนไม่มาก รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

          เรามีกิจกรรมและเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่ทันสมัย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และได้ผลลัพธ์ เช่น LEGO® SERIOUS PLAY® และบอร์ดเกม (Board game)

          ทีมที่ปรึกษาและวิทยากรของบริษัท อินโนเวติสท์ เป็นทีมงานที่ทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการ เรามุ่งเน้นการมีจรรยาบรรณในการให้บริการ และคุณภาพของงาน โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งสามารถให้บริการลูกค้าได้โดยไม่จำกัดขนาดขององค์กร

Innovatist is a consultant firm offering consultant and training services in business and organization development topics covering: 

• Organization Development and Management
• Innovative Thinking for Business Development
• Service Design for Process Improvement
• Productivity Improvement
• Strategic Performance Management System
• Business Strategy
• Organization Strategy
• Thinking Skill Development   
• Leadership & Team Development
• Evaluation Assessme
nt Design

• Organization Health Check Assessment/Audit

• Organization Development Surveys e.g. Employee Engagement, Customer Satisfaction Survey etc.

• Organizing Focus Group Workshop

• Behavior Research Services e.g. Customer/Consumer Research, Customer/Consumer Insight, Market Research

          Furthermore, we also offer Team Building, Creative Walk & Van Rally using creative activities and tools. We use Board game and LEGO®  SERIOUS PLAY® in our workshops. These sessions are conducted to stimulate and instill learning for the participants via interaction in game play, a positive approach with results.

          Our staff consisted of experienced and well qualified professionals in each of the subjects. We are committed to quality and professional ethics.

          We can tailor our services for our clients suitability in class size and particular subject requirement.*

 

Suggest Neighbor Website: https://www.legoseriousplay-training.com

 

Innovatist Co., Ltd. 
ปรึกษาหรือต้องการรายละเอียดหลักสูตร โปรดติดต่อ
Email: infoinnovatist@gmail.com
Tel: 098 789 6629, 092 168 2288
Visitors: 75,438