หลักสูตร Project Management สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร Project Management  สำหรับผู้บริหาร

แนวคิด

การดำเนินงานโครงการ ต้องมีการบริหารจัดการและควบคุมโครงการ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องวางแผนให้มีการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้บริหารให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เข้าใจวิธีการการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งทางด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ต้นทุน และงบประมาณโครงการ อย่างเหมาะสม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนโครงการ โดยใช้ PERT/CPM
  2. เทคนิคการกำหนด ระยะเวลาของงานและของโครงการ และการหาสายงานวิกฤต หรือ Critical Path ของโครงการ
  3. ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การเชื่อมโยงงานต่างๆในโครงการและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม
  4. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การทำ Project Feasibility Study
Visitors: 68,108