หลักสูตร Design Thinking Workshop สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร Design Thinking Workshop สำหรับผู้บริหาร

แนวคิด

Design Thinking คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหา solutions หรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิดนี้ถูกนิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้แท้จริงผ่านกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ Empathy, Define, Ideate, Prototype และ Test

หัวใจของ Design Thinking คือมีลูกค้า หรือ user เป็นศูนย์กลาง โดยกระบวนการ จะนำผู้เข้าอบรมไปรู้จักวิธีการทำความเข้าใจลูกค้า สามารถเห็นมุมมองที่แตกต่างจากลูกค้าและ user

นวัตกรรมมาจากความสามารถในการระบุความต้องการของลูกค้าที่ไม่ได้ถูกตระหนักถึง และไม่ได้รับการตอบสนอง หลักสูตร Design Thinking นี้ จะพาผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอน ค้นพบความต้องการของลูกค้าจากการเอาตัวเองไปอยู่ในโลกของพวกเขา และจะช่วยเปิดมุมมองของผู้เรียนให้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ จากตัวอย่าง กรณีศึกษาต่างๆ และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจาก workshop

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. เรียนรู้เครื่องมือสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ Design Thinking ที่โด่งดังและนิยมใช้ทั่วโลก
  2. ความเข้าใจเรื่อง User Experience และ Extreme Users
  3. เทคนิคในการสังเกตและสัมภาษณ์
  4. เทคนิค ‘What Might We’ (WMW) ในกระบวนการ Ideate
  5. เรียนรู้การทำ Ideation และเทคนิคเลือกไอเดียที่ดีที่สุด
  6. สร้างตัวอย่างจำลอง prototype หรือ storyboard
  7. การนำเสนอแบบ Pitching และ Get Feedback
Visitors: 66,994