หลักสูตร Leadership for Self-Development

หลักสูตร Leadership for Self-Development

แนวคิด

 “ผู้นำ” คือคนที่จะพาทีมไปสู่เป้าหมายที่สำคัญขององค์กรได้อย่างสำเร็จ ผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ สามารถดูแลและควบคุมบุคลากรในทีมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด การเป็นผู้นำที่ดี เริ่มจากการปรับ mindset และเข้าใจความต้องการของคนในทีมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและสามารถพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. ปรับ mindset และทัศนคติเชิงบวกในงานและการทำงานเป็นทีม
     2. มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในงาน
     3. เข้าใจตนเองและตั้งเป้าหมายในชีวิต และวางแผนเพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
     4. ยอมรับในคุณค่าของตนเองอันจะส่งผลต่อการยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น และสามารถปรับตัวในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

Visitors: 68,108