หลักสูตร High Impact Presentation

หลักสูตร High Impact Presentation

แนวคิด

การนำเสนอที่สร้างความประทับใจนั้นมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ความมั่นใจของผู้นำเสนอ บุคลิกภาพ การดำเนินการนำเสนอและเล่าเรื่อง การสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และการรู้จักนำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน การสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง การประเมินผู้ฟังเพื่อให้รับรู้ถึงความพร้อมของผู้ฟัง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการนำเสนอเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจในการนำเสนองานและสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

          1. การเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ
          2. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์และประเมินกลุ่มผู้ฟัง
          3. บุคลิกภาพที่ดีในการเป็นนักนำเสนอมืออาชีพ
          4. การตอบคำถามอย่างมืออาชีพ

Visitors: 68,108