หลักสูตร Strategic Innovation Program Series

หลักสูตร Strategic Innovation Program Series

แนวคิด

กลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสมัยใหม่ประสบความสำเร็จได้  องค์กรจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ  รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างที่ตรงกับความต้องการ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าอบรม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และหลักการแนวคิด และเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ในการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านกลยุทธ์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้

Visitors: 68,112