หลักสูตร Service Design Thinking

หลักสูตร Service Design Thinking

แนวคิด

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการ Service Design และ Design Thinking เพื่อสร้างความคิดและนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยการสร้างแนวคิดสินค้าและบริการที่แตกต่างและโดนใจผู้บริโภค เน้นผู้ใช้/ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางด้วยการประยุกต์ใช้ Service Design และ Design Thinking Process พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. เข้าใจหลักการ Service Design และ Design Thinking โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมการผลิตสินค้าและบริการได้

     2. รู้จักแนวคิดและเครื่องมือ Service Design และ Thinking และวิธีการใช้งาน โดยได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

Visitors: 68,112