หลักสูตรต่อเนื่อง Collaboration & Team Synergy Workshop

หลักสูตรต่อเนื่อง Collaboration & Team Synergy Workshop

แนวคิด

Collaboration & Team Synergy เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร การที่ทีมหรือองค์กรจะก้าวหน้าและเติบโตได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือและการทำงานที่สอดประสานกันของทุกคนในทีม หนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้าง Synergy คือความไว้วางใจ หรือ Trust ที่ทุกคนมีต่อกัน ซึ่งการสร้างความไว้วางใจ หรือ Trust เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันในองค์กร และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในทีมเรียนรู้ที่จะเข้าใจความแตกต่าง และยอมรับซึ่งกันและกัน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. ผู้เข้าอบรมรู้จัก เข้าใจ ยอมรับและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน มีความไว้วางใจ หรือ Trust ที่เพิ่มสูงขึ้น
     2. ผู้เข้าอบรมรู้จัก-เข้าใจ-และยอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของกันและกัน และเรียนรู้ที่จะดึงเอาพลังของความแตกต่างมาขับเคลื่อนองค์กร

Visitors: 68,112