หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ

แนวคิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร ซึ่งมีทั้งเรื่องเทคนิคการถ่ายทอด จิตวิทยาการเรียนของผู้ใหญ่ การ facilitate class การวางรูปแบบการสอน การใช้เกม กิจกรรมกลุ่ม และการออกแบบ workshop ที่ได้ผลสำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ รวมถึงเทคนิคการทำ slide presentation ให้น่าสนใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของวิทยากรที่ดีเทคนิคการบรรยาย การทำ Slide presentation และกระบวนการฝึกอบรม ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การออกแบบกิจกรรม รวมทั้งได้เรียนรู้เกมแบบต่างๆ การสรุปบทเรียนของแต่ละกิจกรรม การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม เทคนิคการจูงใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งทักษะการตอบคำถาม และรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าจากผู้เรียนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำ feedback อย่างสร้างสรรค์

Visitors: 66,991