หลักสูตร Innovative Leadership for Management

หลักสูตร Innovative Leadership for Management

แนวคิด

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาบนหลักองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจองค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำไปปรับใช้ในองค์กร รวมทั้งได้มีการทำแบบประเมินภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และใช้ Leadership Model Canvas ที่ถูกออกแบบมาสำหรับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะเพื่อสร้างความสอดคล้องของพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายขององค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำหลักการของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมทั้ง 5 องค์ประกอบไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในการทำงานและการบริหารทีมงานในองค์กร

Visitors: 66,994