หลักสูตร Strengths based Group Coaching for Leadership

หลักสูตร Strengths based Group Coaching for Leadership

แนวคิด

กลุ่มผู้นำและ/หรือกลุ่มพนักงานที่จะถูกพัฒนาเป็นผู้นำจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจในความสามารถความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการทำงาน ความสามารถของผู้นำสามารถพัฒนาขึ้นเป็นจุดแข็งที่จะช่วยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพวกเขาและผลประกอบการของบริษัทได้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้บริหารได้เข้าใจในจุดแข็งของตนเอง และเข้าใจในการนำจุดแข็งของตนเองออกมาใช้ รวมทั้งได้เข้าใจหลักการทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของคน นำไปปรับใช้กับการบริหารทีมงานของตนเอง  ปรับปรุงความสามารถและประสิทธิผลในงานของตนเองและทีมงาน

Visitors: 66,994