หลักสูตร Innovative Leadership

หลักสูตร Innovative Leadership

แนวคิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารเข้าใจศักยภาพของทีมงาน เพื่อให้บริหารจัดการทีมงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรใช้ศักยภาพของตนเอง สามารถกระตุ้นให้ลูกทีมทำงานอย่างสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการทำงานและองค์กร
  2. ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถดึงศักยภาพของทีมงานมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
  3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมีแนวทางการบริหารทีมและมอบหมายงานให้แก่ทีมงานได้อย่างเหมาะสม
  4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของผู้นำเชิงนวัตกรรมและนำแนวทางไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน


Visitors: 68,108