ฝึกอบรมด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®/Training with LEGO® SERIOUS PLAY®

การฝึกอบรมด้วย LEGO® /Training with LEGO®

มีหลายหลักสูตร เช่น การทำงานกับทีมต่าง Gen ด้วย LEGO®, หลักสูตร Team Building ด้วยการใช้ LEGO® SERIOUS PLAY®, Organization Development with LEGO® SERIOUS PLAY®

การใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ และการทำกิจกรรม เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เลโก้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ 3 มิติ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้างการมีส่วนร่วม (engagement) ในการทำกิจกรรมกลุ่มได้เป็นอย่างดี

หัวข้อที่เป็นที่นิยมในการใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่ Team Building, Team Engagement, Core Value, การสร้างวิสัยทัศน์องคืกร หรือ Company Vision & Mission, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ Organization Culture, การสร้างนวัตกรรม, Design Thinking, การสร้างกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจ, การสร้างโมเดลธุรกิจ หรือ Business Model, การพัฒนาทีมงาน Team work หรือ Team Collaboration, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication), การทำงานเป็นทีมข้ามหน่วยงาน หรือ Cross - functional collaboration และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตร LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นหลักสูตร customized คือ ออกแบบกิจกรรมตามโจทย์ของลูกค้าเป็นหลัก สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามความต้องการ

 

 • Core Value & Organization Culture
  หลักสูตร กิจกรรมเพือเสริมสร้าง Core Value องค์กร และวัฒนธรรมองค์กร

 • Collaboration Across Generation with LEGO® SERIOUS PLAY®
  การพัฒนาทีมงานต่าง Gen ด้วยกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY®

 • กิจกรรม Outing สำหรับผู้บริหารด้วยกิจกรรม LEGO®
  กิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY® สำหรับผู้บริหาร

 • การสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมงานด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®
  หลักสูตร กิจกรรมเพื่อสร้าง Team Engagement ด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

 • Organization Vision & Mission with LEGO® SERIOUS PLAY®
  หลักสูตร การสร้างวิสัยทัศน์องค์กรด้วยกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY®

 • อบรมหลักสูตร Team Building เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  หลักสูตร Team Building เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

 • อบรมหลักสูตร Team Building เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

 • Service Process Improvement with LEGO® SERIOUS PLAY®
  หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการผ่านกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY®

 • Leadership Development for Supervisor with LEGO® SERIOUS PLAY®
  หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

 • การสร้างโครงการนวัตกรรมผ่านกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY®
  หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมผ่านกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY®

 • Leadership Development for Supervisor with LEGO® SERIOUS PLAY®
  หลักสูตร Team Outing เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

Visitors: 68,108