หลักสูตร ทัศนคติเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล (Mindset for Collaborative and Successful Teamwork)

Positive Thinking & Team Collaboration

หลักสูตร  ทัศนคติเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล  

(Mindset for Collaborative and Successful Teamwork)

แนวคิด

ทัศนคติเชิงบวก คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จการเข้าใจเป้าหมายของทีมและรู้ว่าจะบรรลุเป้าหมายของทีมได้อย่างไร ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของผู้นำ ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนหลักการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เข้าใจ ยอมรับและเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และเกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างยั่งยืน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. สร้างการเปิดใจยอมรับในความแตกต่างและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  2. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเปิดใจสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไม่มีอคติ
  3. สร้างความไว้วางใจ และดึงศักยภาพในตนเองออกมาใช้ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งของตนเอง ของทีมและขององค์กร
Visitors: 70,270