หลักสูตร Collaboration Across the Generations Outing Workshop with LEGO® SERIOUS PLAY®

หลักสูตร outing ที่ใช้ LEGO® SERIOUS PLAY®  ภายใต้หัวข้อ Collaboration และการทำงานกับทีมงานต่าง Gen

หลักสูตร Collaboration Across the Generations Outing Workshop with LEGO® SERIOUS PLAY®

แนวคิด

          ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบันนี้ ในองค์กรมีคนทำงานหลากหลายวัย หรือต่าง gen ซึ่งจากความแตกต่างเรื่องวัยนั้น นำไปสู่ปัญหาความไม่เข้าใจกัน กลายเป็นปัญหาในการทำงานร่วมกัน ปัญหาการประสานงาน ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน  หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาผสมผสานกับกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY®เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน  และทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความคิดและพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation
  2. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และ สามารถดึงจุดเด่นของแต่ละวัยมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Visitors: 68,108