หลักสูตร Leading Across the Generations

หลักสูตร Leading Across the Generations

แนวคิด

          ผู้จัดการใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่การที่จะเป็นผู้นำที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่าง Generation ยอมรับ ศรัทธา และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้อย่างเต็มความสามารถนั้น เป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับผู้จัดการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้นำจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงาน และบริหารคน เพราะคนต่าง Generation มีความคิด จิตใจ มีความแตกต่าง ผู้นำจึงต้องเป็นผู้ที่ต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนคิดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีศิลปะ ใช้จิตวิทยาในการสร้างแรงบันดาลใจจูงใจผู้อื่น และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความขัดแย้งในองค์กร

          หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงมาในองค์กร สามารถใช้ศิลปะด้วยการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การบริหารงานมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน Generation ของบุคลากร
  2. ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  3. เข้าใจความแตกต่างของ Generation ของบุคลากร และการบริหารจัดการทีมงานต่าง Gen
  4. ได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรต่าง Generation
Visitors: 70,270