หลักสูตร Performance Group Coaching for Management

หลักสูตร Performance Group Coaching for Management

แนวคิด

หลักสูตร Coaching and Feedback Skills for Modern Leaders ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีทักษะการโค้ช และ Coaching conversation ในการรับฟังทีมงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สามารถช่วยปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน ลดช่องว่างในทีมงาน สู่การสร้างผลงานของทีมงานและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ได้เรียนรู้กระบวนการ Coach เพื่อการสร้างผลของงาน (Performance Coaching)
  2. สามารถนำ Performance Coaching ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับลูกทีม
  3. สร้าง Mindset แห่งผู้นำ เพื่อพัฒนาทีมงานได้ได้ทั้งงานและใจคนไปพร้อมๆกัน
  4. มีทักษะการสอนงานและการโค้ชเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร ทีมงาน และเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors: 70,270