หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ บันไดสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ บันไดสู่ความสำเร็จ

แนวคิด

         ผู้นำยุคใหม่ต้องเรียนรู้หลักการบริหารและการจูงใจทีมงาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร เป็นความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ รู้จักและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกทีม ปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  และสามารถช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน  

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผนวกกับกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY® ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างผู้นำและการพัฒนาองค์กร  โดยทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1.  ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักคิดและหลักการของผู้นำยุคใหม่
  2.  ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
  3.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors: 66,991