หลักสูตร Motivation & Inspiration @ Work

หลักสูตร Motivation & Inspiration @ Work

แนวคิด

          ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือทำอะไรบางอย่างสำเร็จไปได้นั้นเริ่มมาจากแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ (Inspiration & Motivation)  หากพนักงานขาดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการทำงาน ก็ไม่สามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ในการทำงานได้เต็มที่  ศักยภาพของคนเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนั้นมีส่วนน้อยเปรียบเสมือนศักยภาพที่คนนำออกมาใช้งานจริง ส่วนน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านั้นคือศักยภาพของคนที่ยังซ่อนอยู่หรือยังไม่ถูกดึงขึ้นมาใช้งาน  จากสถิติบอกว่า ส่วนที่ถูกนำมาใช้นั้นมีเพียง 9% ส่วนที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งซ่อนอยู่นั้นมีถึง 91 % ส่วนที่อยู่ใต้น้ำนั้นเข้าใจโดยรวมคือ ยักษ์ที่หลับอยู่ในตัว (Sleeping giant) นั่นเอง

          คนทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแรงจูงใจเพราะขาดเป้าหมายในชีวิต  ดังนั้น จึงทำงานไปเรื่อยโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำงานไปจนกว่าจะเกษียณ แต่บางคนก็มีเป้าหมายว่าขออยู่แบบนี้แหละ ชีวิตนี้ไม่ต้องก้าวหน้ามาก เราจะทำให้บุคคลเหล่านี้มีแรงจูงใจและดึงศักยภาพตนเองออกมาทำงานได้อย่างไร  ซึ่งแรงจูงใจที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากตัวของบุคลากรเอง ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจในการทำงาน แรงจูงใจในการสร้างผลงาน แรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวของบุคลากรเองทั้งสิ้น

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสภาวะแวดล้อมมากขึ้น สร้างความตระหนักในการปรับตัวและเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์
  2.  สร้างความตระหนักเรื่องความจำเป็นในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความสามารถ
  3.  กำหนดเป้าหมายของชีวิตและการทำงาน และดึงศักยภาพมาใช้ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ด้วยตนเอง
Visitors: 71,379