หลักสูตร Effective Performance Feedback

หลักสูตร Effective Performance Feedback

แนวคิด

การให้ feedback การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีมักสร้างความลำบากใจแก่ผู้บริหารหลายท่าน เนื่องจากความเครียดจากการสนทนาและเหมือนเป็นการถูกมองว่ากำลังการตัดสินผู้อื่น  หากแต่ถ้าผู้บริหารมีทักษะในการ feedback การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างสรรค์ และเกิดการยอมรับระหว่างผู้บริหาร/ผู้นำและลูกทีม ทีมงานเกิดกำลังใจในการทำงาน นำไปสู่การสร้างผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้นำได้มี Mindset ที่ถูกต้องในการทำ Performance feedback พัฒนาทักษะด้านการให้ Performance feedback กับลูกทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะด้านภาวะผู้นำซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อไป  

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้บริหาร/ผู้นำมี Leadership Mindset ในการพัฒนาทีมงาน
  2. ผู้บริหาร/ผู้นำเข้าใจ Performance Feedback Model และพัฒนาทักษะการ feedback ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้บริหาร/ผู้นำมีทักษะในการสร้างบรรยากาศเชิงบวกและสร้างสรรค์ในระหว่างการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน
  4. สามารถสร้างทักษะการสังเกตพฤติกรรมคู่สนทนา การฟังและการถาม แก่ผูบริหาร/ผู้นำ

.

Visitors: 68,108