หลักสูตร Design Thinking Design Process

หลักสูตร Design Thinking Design Process

แนวคิด

          การคิดเชิงนวัตกรรม ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆเท่านั้น  หากยังสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการได้ด้วย ซึ่งหากมีกรอบการคิดที่ชัดเจน จะสามารถนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการได้อย่างเป็นรูปธรรม

         หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้การคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างนักออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยมีการออกแบบและบูรณาการเครื่องมือทางการคิดหลากหลายเทคนิคเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น  Design Thinking, 7 New QC Tools, ECRS,  อื่นๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์จากการใช้เทคนิคเหล่านี้สร้างนวัตกรรมในเชิงการปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบใหม่ๆ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการกระตุ้นความคิดเชิงนวัตกรรมและเข้าใจวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
  2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้รูปแบบการคิดใหม่ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการปรับปรุงการทำงาน
  3. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและใช้กิจกรรมในการกระตุ้นให้พนักงานหลุดจากกรอบการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ
Visitors: 70,270