หลักสูตร Design Thinking Bootcamp for Educators

หลักสูตร Design Thinking Boot camp for Educators

แนวคิด

          โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ทำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในยุคปัจจุบัน ดังนั้น หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่ง Design Thinking เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

          กระบวนการ Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่นำไปสู่ความคิดใหม่ ๆ สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ รวมทั้งวิธีการแก้ไข (solution) ใหม่ในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางธุรกิจ และปัญหาสังคม หลักสำคัญของ Design Thinking คือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (human-centered approach) การระดมความคิดเห็นในทีมเพื่อหาทางแก้ไข การลงมือกระทำ และการลองผิดลองถูกเพื่อสร้างนวัตกรรมและวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง โรงเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำแนวคิดนี้ไปพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

          1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการกระตุ้นความคิดเชิงนวัตกรรมและเข้าใจวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล

          2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้รูปแบบการคิดเชิงออกแบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน

          3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและกระบวนการ Design Thinking และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาของผู้สอนได้

          4. ผู้เข้าอบรมนำหลักการของ Design Thinking ไปออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 70,270