หลักสูตร Change Management for Leaders

หลักสูตร Change Management for Leaders

แนวคิด

         เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทของ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีหน้าที่ในการนำพาทีม ให้ยอมรับ มีแรงบันดาลใจ ปรับตัว เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือ กับองค์กร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. สร้างความตระหนักรู้ ให้เห็นความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลง เกิดทัศนคติทางบวก พร้อมรับ ปรับตัว สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งภายใน และนอกองค์กร
  2. เรียนรู้กลไก การตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ หากเข้าใจแล้ว จะสามารถวางแผนรับมือด้วยความคิดที่เป็นระบบ
  3. เรียนรู้บทบาทของผู้นำ กับ การเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะขับเคลื่อนทีมงาน ให้ก้าวตามไปด้วยกัน คุณสมบัติที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมี ได้แก่ ทัศนคติทางบวก การปรับตัว ยืดหยุ่น รักการเรียนรู้ พัฒนาต่อเนื่อง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เคารพในความแตกต่าง
  1. เรียนรู้ความเชื่อสำคัญเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ที่ส่งเสริมให้เกิดการนำด้วยใจ ส่งผลให้แสดงออกได้อย่างจริงใจ ทั้งความคิด คำพูด   และการกระทำ จึงจะมีพลังเหนี่ยวนำคนได้
  2. เรียนรู้กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ขั้นตอนเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ และเห็นตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้
  3. ฝึกปฏิบัติ จากกรณีตัวอย่างโดยนำสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด มาทดลอง ฝึกคิดขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
Visitors: 68,108