โครงการจัดทำระบบสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง Competency & Individual Development Program

หลักการและเหตุผล

         ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของทุกองค์กร ที่จะสร้างความเจริญและมีความยั่งยืนให้กับองค์กร เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ "คุณภาพของคน" ในองค์กรนั้นๆ

            ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับสร้างระบบพื้นฐาน เพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับที่องค์กรต้องการ หรือที่เรียกว่า Competency-BasedSystem โดยระบบดังกล่าวจะเป็นระบบที่สำคัญในการพัฒนา สร้างและรักษาบุคลากรให้รองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของระบบสมรรถนะและการออกแบบระบบสมรรถนะบนพื้นฐานขององค์กร

2. เรียนรู้และเข้าใจ การพัฒนาบุคลากร และระบบความก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานสมรรถนะ

 สาระสำคัญ (Learning Highlights)

1. ระบบสมรรถนะกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร

2. การวิเคราะห์องค์กรเพื่อหาสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency)

3. การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของระบบสมรรถนะ (Individual Development Plan)

4. การออกแบบระบบความก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานสมรรถนะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 46,252