การใช้ PDCA และ ECRS เพื่อการจัดทำ Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล :

         เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้หลักการ PDCA และเทคนิค ECRS เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในองค์กรโดยเพิ่มจิตสำนึกด้านคุณภาพ และการติดตามงานอย่างเป็นระบบ การกำหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้ การจัดทำ Action Plan ตามแนวทางของ PDCA จะทำให้ Action Plan มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการนำแผนไปปฏิบัติให้ได้ผลอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

 

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ :

1. เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดในเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในงานด้วยการใช้เครื่องมือการบริหาร PDCA และ ECRS อย่างเป็นระบบ

4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเขียนแผนงาน (Action Plan) จากหลักการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

6. เพื่อนำความรู้ไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย(Target) ที่หน่วยงานกำหนด

7. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้กลับถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้

8. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,319