กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (QCCActivity for Process Improvement)

หลักการและเหตุผล :    

         การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCCActivity) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ การที่พนักงานมีความรู้แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการ วางแผนในการปรับปรุงแก้ไข จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลงได้ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลง ทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น จึงจำเป็นที่สมาชิกกลุ่มคุณภาพ ผู้นำกลุ่มคุณภาพ ผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและชี้แนะการ ทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง สามารถกำหนดแผนในการดำเนินการ วิธีการปฏิบัติจริง การควบคุม การดำเนินงานและแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ :

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCCActivity) อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้อบรมเกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCCActivity)

3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือคุณภาพทั้งเจ็ด (7 QC Tools) และนำไปปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,319