การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค 8D (Systematic Problem Solving & Decision Making through 8D Technique)

หลักการและเหตุผล :     

         การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่บริษัทชั้นนำนิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8D Report , Why-Why Analysis Technique เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำ อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร

 

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ :

1. เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique.

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,314