การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า(APQP for ISO/TS16949)

หลักการและเหตุผล :

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 เพื่อให้ทุกองค์กรได้ศึกษาและออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยAIAG ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้องในแต่ละเฟส เพื่อให้สามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า สำหรับใช้ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ  โดยสามารถนําเอาหลักการของ APQP  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน New Model ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการขององค์กร

 

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ :

1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ APQP  ในการจัดทำ NEW MODEL

3. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อกำหนดกับ  APQP

4. แนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดกับ APQP

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,319