การปรับตัวและเปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสาเร็จ (Adaptive & Openness to Change + Mindset for Success)

หลักการและเหตุผล :

         ความรวดเร็วในการปรับตัวและการเปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptive & Openness to Change) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้นำในยุคปัจจุบัน ความสามารถในการปรับตัว เป็นก้าวแรกของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Organization Change & Transformation) นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ผู้นำที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วยังสามารถพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้อื่น


วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ :

1. สร้างทัศนคติของผู้นำที่สามารถบริหารจัดการทั้งความคิดและการทำงานของตนเองได้อย่างดี

2. ปลดล็อคความคิดที่ยึดติดและเปิดใจต่อสิ่งใหม่

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 46,252