วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer

หลักการและเหตุผล :

         การเป็นวิทยากรที่มีประสทธิภาพนั้น ต้องเข้าใจการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งการรับรู้ของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นั้น ไม่ได้ถนัดในการรับรู้แค่รูปแบบเดียว เครื่องมือของวิทยากรที่ใช้ในการสอนจึงไม่ควรยึดติดอยู่ที่การบรรยายเพียงรูปแบบเดียว ซึ่งถ้าวิทยากรมีสไตล์การพูดที่ไม่สนุกสนานเร้าใจ อาจจะทําให้คนฟังเบื่อหน่ายได้หลักสูตร Train the Trainer และเทคนิคที่ใช้ในการอบรมสำหรับวิทยากร จะนําเสนอเครื่องมือในการสอนที่ผสมผสานหลากหลาย เชื่อมโยงกับบทเรียน สร้างความสนใจดึงดูดผู้เรียนให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ทิ้งเนื้อหา สาระของการเรียนรู้ ทําให้วิทยากรนอกจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังทําหน้าที่ผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนในฐานะที่เป็นวิทยากร มีเครื่องมือที่หลากหลาย และน่าสนใจในการสอน

2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือ และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 49,909