หลักสูตร Leadership for Management สำหรับผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตร Leadership for Management สำหรับผู้บริหารระดับสูง

แนวคิด

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้บริหารระดับอาวุโส กลุ่ม Successor โดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะของการเป็นผู้นำ และเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต  ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารทีมงาน การมอบหมายงาน จิตวิทยาพื้นฐานของคนและพฤติกรรมในการทำงาน  การ Coaching และ Feedback ทีมงาน จนถึงเรื่องบทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาองค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม   

  1. ผู้นำมีความสามารถในการนำทีม บริหารจัดการทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา
  2. ผู้นำเกิดทักษะในการดูแลทีมงานได้อย่างเป็นธรรม นำไปสู่การให้ความร่วมมือสู่ผลสำเร็จของงาน
  3. ผู้นำมีทักษะในการ Feedback ทีมงาน เพื่อให้ทีมงานเกิดการพัฒนาตนเอง และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ผู้นำมีทักษะการมอบหมายงาน และส่งเสริมให้ทีมเกิดความมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ในการทำงาน
Visitors: 62,370