หลักสูตร Leadership for Management สำหรับผู้บริหารระดับต้น

หลักสูตร Leadership for Management สำหรับผู้บริหารระดับต้น

แนวคิด

          ปัจจุบันองค์กรที่ประสบความสำเร็จ มักมีผู้จัดการเป็นกำลังสำคัญ เพราะเป็นตำแหน่งที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบายขององค์กรสู่การปฏิบัติจริง ต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเองและทีมงาน ดังนั้นผู้จัดการต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อที่จะสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ ให้มีความสามารถในการบริหารทั้งงานและทีมงานของตนเอง เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถเติบโตต่อไปในองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

          1. ผู้จัดการและหัวหน้างานเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตนเอง และสามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

          2. ผู้จัดการและหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจกุญแจหลักของการบริหารทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

          3. ผู้จัดการและหัวหน้างานมีศิลปะการบังคับบัญชาที่ดี ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของตนเองและลูกทีม

          4. ผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและพัฒนาทีมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

          5. เพื่อสร้างพลังของทีมงานสู่องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

Visitors: 70,270