หลักสูตร LEGO® SERIOUS PLAY® Activity Workshop Team Synergy: One Team One Goal

หลักสูตร LEGO® SERIOUS PLAY® Activity Workshop Team Synergy: One Team One Goal

แนวคิด

          “Team Synergy: One Team One Goal” เป็นกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในองค์กร  การทำงานเป็นทีมเป็นกุญแจหลักในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมและร่วมองค์กร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดใจและจริงใจต่อกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกัน  และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีมงาน

           LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นวิธีการที่สามารถเข้าถึงความสามารถในการจินตนาการของทุกคน รวมไปถึงการทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยเมื่อประสาทสัมผัสมือถูกนำเข้ามาใช้ในการเรียนรู้ นำไปสู่การกระตุ้นการทำงานของสมองหลายส่วนพร้อมๆกัน ส่งผลให้ความคิดหรือไอเดียต่างๆของคนในทีมหลั่งไหลออกมาผสมกับการให้ความหมายและการถ่ายทอดเรื่องราว ทำให้แต่ละคนเข้าใจในความคิดของตนเองและคนในทีมอย่างชัดเจน และสามารถจดจำได้ง่ายผ่านการรับรู้ในรูปแบบสามมิติ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรม และเรียนรู้ผ่าน LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)  ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้ LEGO ให้เป็นเครื่องมือช่วยให้ทีมงานได้สื่อสารแนวคิด มุมมองภายในทีมได้ชัดเจนขึ้น 
  2. ทีมงานมองเห็นภาพรวมของปัญหาเป็นภาพเดียวกัน และร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา วางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
  3. ทีมงานจัดทำ Action Plan ของพฤติกรรมในการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นรูปธรรม และทีม HR สามารถ Follow up ได้
Visitors: 70,270