หลักสูตร Project -based Learning & Group Problem Solving

หลักสูตร Project - based Learning & Group Problem Solving

แนวคิด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหาในองค์กรแบบเป็นกลุ่ม เป็นหลักสูตรแบบ Series ซึ่งเป็นแนวทางของ Action Learning โดยจะใช้โจทย์จริงขององค์กร หรือปัญหาเรื้อรังที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ โดยมีการแบ่งกลุ่มทำงานสำหรับแก้ปัญหานั้นๆ โดยทำเป็นโครงการ และมี Coach ช่วยดูแล และเป็น Facilitator

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่อง Action Learning ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหาวิธีแก้ปัญหาเรื้อรังในองค์กร โดยการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรอย่างแท้จริง
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เครื่องมือในการคิดแก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors: 71,380