หลักสูตร Train the Trainer สำหรับสร้างวิทยากรในองค์กร (Storytelling)

หลักสูตร Train the Trainer สำหรับสร้างวิทยากรในองค์กร (Storytelling)

แนวคิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรที่มีทักษะการเป็นวิทยากรเดิมอยู่แล้ว โดยได้เพิ่มเติมทักษะการสอนแบบเล่าเรื่องหรือ storytelling เพื่อให้ทีมวิทยากรภายในมีทักษะเพิ่มเติมและสามารถใช้หลากหลายทักษะในการบรรยาย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม 

  1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสอนแบบเล่าเรื่อง (Storytelling) เพื่อนำไปเสริมกับการสอนแบบเดิม และเพิ่มความหลากหลายในการบรรยาย
  2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่อง การสังเกตและจับความรู้สึกของผู้ฟัง
  3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเล่าเรื่องใน class พร้อมทั้งได้รับ feedback จากทีมวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
Visitors: 70,270