หลักสูตร Business Model Canvas สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร Business Model Canvas  สำหรับผู้บริหาร

แนวคิด

        ในยุคปัจจุบัน แผนและกลยุทธ์ธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ  แผนธุรกิจต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินไปของกระบวนการทางธุรกิจและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้

       Business Model Canvas เป็นโมเดลทางธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการ  ผู้บริหาร รู้จักลูกค้า  รู้ความต้องการและปัญหาของลูกค้าได้ดีขึ้น และพร้อมที่จะส่งมอบสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณค่าได้อย่างสอดคล้องตรงความต้องการของลูกค้า โดยสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่จัดหาทรัพยากรจนกระทั่งส่งมอบสินค้า/บริการโดยโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas นี้ จะอยู่บนกระดาษแผ่นเดียว


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. กระบวนการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้วยกระดาษแผ่นเดียว
  2. ใช้โมเดลธุรกิจเพื่อการวางแผนงานและพัฒนาการทำงานฝึกการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas Workshop
  3. พัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
  5. แบบแผนในการสร้างคุณค่าเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า
  6. กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายธุรกิจให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
  7.              กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการให้โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
Visitors: 68,108