หลักสูตร Communication for Leaders

หลักสูตร Communication for Leaders

แนวคิด

การทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรนั้น ไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียว  หากแต่เกิดจากการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  ในฐานะที่หัวหน้างาน ต้องเข้าใจและมีวิธีการเพื่อให้ทีมงานร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มีผลกับบรรยากาศการทำงานที่จะให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวกซึ่งส่งผลถึงผลการปฏิบัติงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1.  ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในฐานะผู้นำหรือหัวหน้างาน
  2.  ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ และสามารถสื่อสารเชิงบวกกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในวาระต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การโค้ช การวางแผนรวมถึง
     การติดตามงาน และการ feedback ลูกน้อง
  3.  ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการทำงานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีจากการสื่อสารเชิงบวก
Visitors: 70,270