หลักสูตร Adaptive and Openness to Change

หลักสูตร Adaptive & Openness to Change   

แนวคิด

ความรวดเร็วในการปรับตัวและการเปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptive & Openness to Change) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้นำในยุคปัจจุบัน ความสามารถในการปรับตัว เป็นก้าวแรกของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Organization Change & Transformation) นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ผู้นำที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วยังสามารถพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้อื่น

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. สร้างทัศนคติเชิงบวก และการบริหารจัดการความคิดและการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปลดล็อคความคิดที่ยึดติดและเปิดใจต่อสิ่งใหม่

Visitors: 70,270