หลักสูตร Coaching for Leaders รุ่นที่ 2

หลักสูตร Coaching for Leaders รุ่นที่ 2

แนวคิด

ผู้นำต้องมีความสามารถในการพัฒนาลูกน้อง  ซึ่งวิธีการพัฒนาลูกน้องที่ดีนั้น ผู้จัดการ/หัวหน้าควรให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาและโค้ชงานให้กับลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การโค้ชงานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร ซึ่งผู้จัดการ/หัวหน้างานทุกระดับจำเป็นจะต้องเป็นสวมบทบาทความเป็น “โค้ช” ที่ดีสำหรับลูกน้อง นอกเหนือจากการเป็น “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เพียงอย่างเดียว ซึ่งการบริหารคนบริหารงานยุคใหม่ ผู้จัดการต้องเปลี่ยนจากการสั่งการ มอบหมายงาน ติดตามงานแบบเดิมๆ มาเป็นการใช้ทักษะการโค้ชชิ่งพัฒนาลูกน้องให้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง สามารถคิดพัฒนางาน นำเสนองาน รายงานผลการทำงานได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จัดการมีเวลาไปพัฒนาการทำงานเชิงกลยุทธ์ให้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. เพื่อให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานได้เข้าใจหลักการโค้ช

2. เพื่อให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานเข้าใจถึงบทบาทการเป็นโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

3. เพื่อให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานเข้าใจกระบวนการโค้ชผสมผสานกับเทคนิคการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

Visitors: 70,270