หลักสูตร Design Thinking for Service Process Improvement สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร Design Thinking for Service Process Improvement สำหรับผู้บริหาร

แนวคิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน โดยได้สอดแทรกเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ SCAMPER เข้าไปไว้ในขั้นตอนการทำ Idea Generation ของกระบวนการ Design Thinking เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างไอเดียเพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ Design Thinking/Service Design และการประยุกต์ใช้ในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งสามารถนำหลักการและเครื่องมือไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆเพิ่มเติมในองค์กร รวมทั้งเทคนิคการทำ Idea Generation เพื่อสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา และการระดมสมองในทีมงาน

Visitors: 70,270