หลักสูตร Innovation Through Design Thinking

หลักสูตร Innovation Through Design Thinking

แนวคิด

การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างตลาดใหม่ต้องอาศัยนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  โดย Design thinking มีขั้นตอนที่เริ่มจากการเข้าใจลูกค้า  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตขององค์กร

Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นการคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก Human-Centered Design หรือการยึดความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยการทำความเข้าใจผู้คน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างคุณค่า และสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. ได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือ Design Thinking ซึ่งเป็นเครื่องมือการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
     2. ได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ผ่านเทคนิค Idea Generation
     3. ได้เรียนรู้และเข้าใจ Human-Centered Design concept หรือการยึดความต้องการและปัญหาของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า 
     4. ได้เรียนรู้และลงมือทำต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 
     5. ได้ฝึกการนำเสนอด้วยเทคนิค Pitching

Visitors: 71,380