หลักสูตร การออกแบบกระบวนการทำงานผ่านกิจกรรม LEGO

หลักสูตร การออกแบบกระบวนการทำงานผ่านกิจกรรม LEGO

แนวคิด

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร Service Design for Process Improvement และเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องของ Lean Service Process Design เพื่อให้กระบวนการทำงานที่ถูกออกแบบใหม่นั้น มีประสิทธิภาพ ลด waste และความซับซ้อนในกระบวนการลง โดยได้มีการฝึกปฏิบัติผ่านเลโก้เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรม และเป็นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน ผ่านโจทย์จริงขององค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การออกแบบกระบวนการด้วยการใช้เครื่องมือ Service Design ผสมผสานกับแนวคิด Lean เพื่อให้กระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ฝึกปฏิบัติอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ผ่านเลโก้ และสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปใช้พัฒนากระบวนการทำงานอื่นๆในองค์กรต่อไป

Visitors: 68,110