หลักสูตร Service Design for Process Improvement

หลักสูตร Service Design for Process Improvement

แนวคิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำแนวคิดและเครื่องมือ Service Design/Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือ Service Design/Design Thinking และการนำไปใช้  และได้มีการนำปัญหา/เคสจริงขององค์กรมาฝึกปฏิบัติใน class

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ Service Design/Design Thinking และการนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร

Visitors: 68,105