หลักสูตร Train the Trainer Design Thinking

หลักสูตร Train the Trainer Design Thinking

แนวคิด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง Trainer/Facilitator ในหัวข้อ Design Thinking โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking ทั้งหมด ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้สอนต่อ รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการเป็น Trainer/Facilitator เพื่อเสริมความสามารถให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้ทั้งความรู้ในเนื้อหา Design Thinking รวมทั้งได้ทักษะการเป็น Trainer/Facilitator ในหัวข้อ Design Thinking และสามารถนำหลักสูตรไปถ่ายทอดต่อไปในองค์กร

Visitors: 70,270