หลักสูตร Process Mapping for Problem Solving

หลักสูตร Process Mapping for Problem Solving

แนวคิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร workshop แบบ 100% ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกใช้เครื่องมือ Process Mapping เพื่อแก้ปัญหาในงาน โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทำความเข้าใจแนวคิดและเครื่องมือ พร้อมกับนำโจทย์จริงจากงานมาฝึกปฏิบัติ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้แก้ปัญหางานในกระบวนการอื่นๆต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ได้เรียนรู้เครื่องมือ Process Mapping และเข้าใจการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในการบวนการทำงานจริงในองค์กร

Visitors: 70,270