หลักสูตร Strengths - based and High Impact Leadership

หลักสูตร Strengths - based and High Impact Leadership

แนวคิด

การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาวะผู้นำให้กับผู้บริหาร ให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทาย มีพลังอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถกระตุ้นจูงใจและสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเททำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานให้ประสบความสำเร็จของผู้บริหารคือการที่จะนำทีมงานให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ  ซึ่งหากผู้นำเข้าใจจุดแข็งของทีมงานและสามารถบริหารศักยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะทำให้ผู้นำที่ดีกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะนำพาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. เข้าใจหลักการของภาวะผู้นำและการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

2. เข้าใจหลักการของพรสวรรค์และจุดแข็งผ่านแบบทดสอบ StrengthsFinder

3. เรียนรู้และเข้าใจพรสวรรค์ทั้ง 34 คุณลักษณะ

4. เข้าใจภาวะผู้นำทั้ง 4 แบบเข้าใจการบริหารทีมงานผ่านจุดแข็งและสามารถดึงศักยภาพของทีมเพื่อบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เข้าใจการสื่อสารเชิงบวกและการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์

6. เข้าใจการพัฒนาจุดแข็งของลูกทีมผ่านการโค้ช

Visitors: 66,993