หลักสูตร Business Model Strategy and LEGO SERIOUS PLAY

หลักสูตร Business Model Strategy and LEGO® SERIOUS PLAY®

แนวคิด

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจผ่านกิจกรรมเลโก้  เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งให้ทั้งความรู้และความสนุก โดยเรียนรู้ผ่านโมเดลธุรกิจ Business Model Canvasที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ผสมผสานกับการนำเสนอผ่านกิจกรรมเลโก้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การสร้างโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจผ่านกิจกรรมเลโก้ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

Visitors: 70,270