หลักสูตร Problem Solving Coach

หลักสูตร Problem Solving Coach

แนวคิด

ปัจจุบัน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากการแก้ปัญหามีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่เรื่องเชิงเทคนิคในเนื้องานเท่านั้น แต่มีเรื่องของคนด้วย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสร้างความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มุ่งเน้นพื้นฐานความคิด ทักษะและประสบการณ์ในงาน  (competency) มีการใช้แบบฟอร์มที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหาและตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงระบบและหน้างาน โดยเชื่อมโยงกับทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ควบคู่กัน แล้วจึงนำไปสู่ทางออก การแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องประสบด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งจากเรื่อง งาน และเรื่องของ คน 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่ได้พบเจอหน้างานทั้งทางด้านเทคนิคและเรื่องของคน ผ่านกระบวนการ Group Coaching และได้เรียนรู้รูปแบบการคิดและตัดสินใจ พร้อมแบบฟอร์มการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบและนำกลับไปปรับใช้ในงาน

Visitors: 62,370